Spoločnosť Ing. Jozef Mikuš, JM vinárstvo 900 88 Doľany ako prevádzkovateľ osobných údajov, venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany Vášho súkromia. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

Komerčná komunikácia, novinky, spotrebiteľské súťaže

 1. Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania komerčnej komunikácie, informácií o novinkách, špeciálnych ponukách a podujatiach. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu a/alebo korešpondenčnú adresu, t.j. ulicu, súpisné/orientačné číslo, mesto, PSČ, krajinu), či správu, informáciu alebo fotografiu ,ktorú ste nám doručili alebo oznámili. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri zasielaní komerčnej komunikácie, informácií o novinkách, špeciálnych ponukách, podujatiach a pri Vašom kontaktovaní našej spoločnosti je Váš súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na možnosť „Odhlásiť z odberu“ (pokiaľ ide o odhlásenie z odberu komerčnej komunikácie, tzv. „newslettra“) alebo prostredníctvom Vašej e-mailovej správy zaslanej na náš e-mail obchod@jmvinar.sk; uvedené však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Vašej účastí v spotrebiteľskej súťaží je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou je nevyhnutné na účely realizácie spotrebiteľskej súťaže. V prípade, ak by ste nám vyžadované údaje neposkytli, nebudeme Vám môcť zasielať komerčnú komunikáciu a/alebo Vás informovať o našich novinkách, špeciálnych ponukách a podujatiach, prípadne sa nebudete môcť zúčastniť našej spotrebiteľskej súťaže.

Používanie Vašich údajov na iné účely – Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Iné právne základy spracúvania Vašich údajov – medzi tieto patrí (i) plnenie našich zákonných povinností pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí a (ii) náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie; v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

COOKIES

 1. Na všetky vyššie uvedené účely používania Vašich osobných údajov využívame aj cookies a podobné nástroje, ako sú napr. pixely. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie).
 2. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na internetovú stránku alebo prechádzate z jednej internetovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našej internetovej stránky a tiež aké podstránky našej internetovej stránky najčastejšie navštevujete.
 3. Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne

nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre Vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.

 1. Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako využívame cookies a podobné technológie, a to prostredníctvom (i) nastavenia prehliadača – hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies; musíme Vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať; (ii) tretie strany – na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií (i) ak to od nás požadujete – osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete; sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, v prípadoch externého spracúvania – Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom, pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám – Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám; medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

OCHRANA ÚDAJOV

 1. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

 1. Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
 2. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

 1. Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.
 2. Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

 1. Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

 1. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 1. Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

(i) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

(ii) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,

(iii) namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu alebo

(iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 1. V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
 2. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

 1. Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich údajov, a to v týchto prípadoch:

(i) ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

(ii) spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,

(iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov alebo

(iv) v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

 1. Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

 1. Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.
 2. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

 1. V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je naša spoločnosť Ing. Jozef Mikuš JM vinárstvo 900 88 Doľany so sídlom Doľany 445, 900 88, IČO: 11 697 547, spoločnosť zapísaná v Okresný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 107-6608obchodnom registri. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese obchod@jmvinar.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Máte viac ako 18 rokov?

Obsah je vhodný iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.